Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemný smluvní vztah mezi
Apartmány U Vinice, který jsou provozovány společností Wellness & spa U VINICE s.r.o.
(dále jen poskytovatel nebo společnost) a klientem – fyzickou nebo právnickou osobou, která
ubytování v Hotelu jako objednatel objednává (dále jen objednatel).
V případě rozporu ustanovení smluv včetně standardizovaných smluv společnosti
a ustanovení VOP mají ustanovení těchto smluv přednost před ustanoveními VOP.
VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání mezi
poskytovatelem a objednatelem a součástí smluv okamžikem jejich uzavření.

Článek I.
Předsmluvní ujednání
1. Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb, sjednávání jejich podmínek
a potvrzení konečné objednávky ze strany poskytovatele.
2. Objednávky služeb musejí být činěny v písemné formě a musí z nich být zřejmé, kdo
je činí a co je jejich předmětem (druh služeb, termíny, ceny apod.). Objednávky musejí být
zaslány příslušnému oddělení společnosti, tj. Obchodnímu
a rezervačnímu oddělení, příp. řediteli provozovny.
3. Podpisem objednávky, příp. potvrzením emailu, vyjadřuje poskytovatel souhlas s
poskytnutím objednaných služeb ve sjednaném rozsahu a tímto okamžikem je smlouva
uzavřena.
4. Budou-li objednatelem, příp. jím určenou osobou/ zastupující osobou, objednány
dodatečně další služby, jsou poskytovatel i objednatel povinni postupovat
v souladu s tímto článkem. Poskytovatel se zavazuje učinit maximální úsilí pro poskytnutí
dodatečně požadovaných služeb, avšak jejich poskytnutí negarantuje.
Článek II.
Povinnosti smluvních stran
1. Uzavřením smlouvy vzniká poskytovateli povinnost poskytnout objednateli služby ve
smlouvě stanovené a objednateli povinnost tyto služby odebrat a uhradit společnosti za
jejich poskytnutí sjednanou cenu.
Článek III
Nástup ubytování 
1. Při nástupu ubytování se každý host v recepci hotelu prokáže občanským průkazem či
jiným dokladem totožnosti. Po splnění uvedených zákonných povinností včetně vyplnění
registrační karty (záznam pro cizineckou policii) recepce hosta ubytuje a poskytne mu další
informace k ubytování.

2.   Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je Ubytovací řád.

Článek IV
Platební podmínky
1. Požaduje-li poskytovatel zálohu na objednané služby, je objednatel povinen tuto
zálohu společnosti řádně uhradit, tzn. ve výši a termínu splatnosti ve smlouvě uvedeném;
úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele, není-li
dohodnuto jinak. Nebude-li záloha objednatelem řádně uhrazena, vyhrazuje si poskytovatel
právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po objednateli odpovídající storno poplatky dle
článku V těchto VOP.
2. Objednatel je povinen za ubytování uhradit sjednanou cenu. Objednatel se zavazuje
uhradit daňový doklad (fakturu) v hotovosti při ukončení ubytování nebo  ve lhůtě splatnosti
v něm uvedeném; není-li sjednáno jinak, činí lhůta splatnosti 14 dnů ode dne jeho vystavení.
Jakékoliv nesrovnalosti daňového dokladu (faktury) musí být objednatelem reklamovány v
písemné formě, a to do 5-ti kalendářních dnů od data jeho obdržení. V případě, že je ze
strany poskytovatele uznána reklamace daňového dokladu (faktury) za oprávněnou, je
splatnost předmětného daňového dokladu (faktury) odložena a částka uvedená v
reklamovaném daňovém dokladu (faktuře) bude splatná ve lhůtě splatnosti uvedené v nově
vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Reklamovaný daňový doklad (faktura), u kterého
poskytovatel shledá reklamaci za neoprávněnou, je předmětná částka splatná v termínu
splatnosti uvedeném na reklamovaném daňovém dokladu (faktuře).
3. Platba je považována za uhrazenou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní účet
poskytovatele uvedený na daňovém dokladu (faktuře), není-li dohodnuto jinak.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou platby za poskytnuté služby, má
poskytovatel právo požadovat po objednateli vedle zaplacení dlužné částky také úrok z
prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem
následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.
5. Poskytovatel si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu objednatele
k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/ nejstarších pohledávek, kterou/ které má vůči
objednateli po lhůtě splatnosti. Poskytovatel je oprávněn použít blokované finanční
prostředky k úhradě všech neuhrazených částek vzniklých během pobytu i po odjezdu hosta
(např. nápoje z minibaru, konzumaci v restauraci, kavárně, porušení zákazu kouření,…atd)
Článek V.
Storno podmínky
1. Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky.
2. Storno je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly
sjednávány podmínky smlouvy a není-li jí, u ředitele provozovny.

3. Stornuje-li objednatel objednané a potvrzené služby, je povinen zaplatit poskytovateli
storno poplatky podle cenových podmínek dané rezervace; storno poplatky budou
vypočítávány z ceny za stornované služby vč. DPH, a to následovně:
U individuálních rezervací
Do 4 dnů před očekávaným nástupem ubytování zdarma
3-2 dny před očekávaným nástupem ubytování 100% ceny první noci
1-0 dnů před očekávaným nástupem ubytování nebo v případě nedojezdu 100% celkové
ceny ubytování
U Skupinových rezervací (4 a více pokojů)
Storno poplatky ve výši 25% celkové ceny objednaného ubytování a služeb uhradí  objednatel
v případě, že provede storno objednávky ve lhůtě od 19 do 10 dnů před termínem nástupu
ubytování skupiny
Storno poplatky ve výši 50% celkové ceny objednaného ubytování a služeb uhradí  objednatel
v případě, že provede storno objednávky ve lhůtě 7 dnů před termínem nástupu ubytování
skupiny
Storno poplatky ve výši 100% celkové ceny objednaného ubytování a služeb uhradí 
objednatel v případě, že provede storno objednávky ve lhůtě 5 dnů a méně před nástupem
ubytování skupiny a také v případě nedojezdu skupiny.

4. Cenou pokoje se pro účely těchto VOP rozumí cena za ubytování a bufetovou snídani,
magistrátní poplatek a DPH v zákonné výši.
5. Storno poplatek bude objednateli vyúčtován daňovým dokladem (fakturou) s 10-ti
denní splatností. Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je objednatel povinen zaplatit
poskytovateli vedle částky odpovídající storno poplatku též úrok
z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem
následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jeho zaplacení.
Článek VI.
Reklamace služeb
1. Reklamaci služeb poskytnutých poskytovatelem je objednatel povinen uplatnit v
písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy a není-li jí, u ředitele
provozovny. Tato reklamace musí být uplatněna bezodkladně po zjištění nedostatků služeb,
nejpozději však den následující po posledním dni, ve kterém byly objednateli předmětné
služby poskytnuty. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Článek VII.
Odstoupení od smlouvy
1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek
a z důvodů stanovených zákonem nebo smlouvou.

2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy (v celém
rozsahu nebo částečně) v případě, že objednatel poruší smlouvu podstatným způsobem,
nebo opakovaně poruší kteroukoliv povinnost ze smlouvy, nebo pokud bude objednatel v
prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky o více než 10 dnů po termínu splatnosti.
Článek VIII.
Jurisdikce
1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému
subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz
Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou
spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění
pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní
inspekce jewww.coi.cz.
2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování,
pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Článek IX.
Souhlas se zasíláním obchodních nabídek
1. Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních nabídek poskytovatelem, jež je
uskutečňováno v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, . Objednatel vyslovuje souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou
emailovou adresu samotným odesláním poptávkového formuláře na stránce poskytovatele.
Tento souhlas má objednatel možnost kdykoliv zrušit.
Článek X.
Vyšší moc
1. Není-li poskytovatel při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v
důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se
strany jinak. Vyšší mocí se rozumí zejména poškození hotelu a jeho zařízení následkem
živelných pohrom, v případě zásahu vyšší moci není objednavatel oprávněn uplatňovat vůči
poskytovateli žádné sankce či ekvivalentní nároky.
Článek XI.
Další ujednání
1. Smluvní strany berou na vědomí, že odpovědnost poskytovatele, objednatele
i klientů objednatele se řídí pravidly dle ust. § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník. Škoda bude nahrazena v penězích, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V
případě, že bude škoda způsobena klienty objednatele a klienti uplatněnou škodu neuhradí,
zavazuje se objednatel tuto škodu uhradit stejně, jako by ji způsobil sám.
2. Poskytovatel je oprávněn při příjezdu klientů vyžadovat garanci ve formě
předautorizace platební karty, případně zálohy v hotovosti. Společnost se zavazuje při
odjezdu klientů a po vypořádání případných pohledávek dle tohoto odstavce tuto kauci,
případně její část, klientům vrátit.
3. Shledá-li společnost jednání objednatele či jeho klientů za hrubé porušení
ubytovacího řádu hotelu, má společnost právo, po projednání celé věci
s objednatelem, ukončit ubytování objednatele, příp. jeho klientů, bez náhrady, popř. bez
omezení práva ubytování naúčtovat.
4. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn v souladu s
příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, zpracovat a uchovat veškeré informace
a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. 
5. Ve všech hotelových prostorách, mimo vymezených prostor k tomu určených, je
přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu má poskytovatel právo účtovat
hostům částku ve výši €200 za ohrožení požární bezpečnosti a hloubkové čištění prostor.
6. Osobní věci, které si host zapomene v hotelu, budou hostovi zaslány na dobírku Českou
poštou na jeho náklady.
7. Všechny částky budou vytvářeny v CZK. Směnný kurz k cizím měnám se řídí denním
kurzem ČNB. V případě platby každou kartou se může směnný kurz lišit v závislosti na kurzu
použitém bankou, která platební kartu vydala.
8.Hotel (provozovatel) je oprávněn použít blokované finanční prostředky k úhradě všech
neuhrazených částek vzniklých během pobytu i po odjezdu hosta (např. nápoje z minibaru,
konzumaci v restauraci, kavárně, porušení zákazu kouření, či jiných obdobných případech)
 9. V případě, že host platí ubytování v hotovosti, tak je povinen uhradit při check-in garanci
ve výši 100% ubytování.

Článek XII.
Závěrečné ustanovení

1. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.202022.

Wellness & Spa U Vinice

Dopřejte svému tělu odpočinek